İSÜ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstinye Üniversitesi (Üniversite)  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir:

Veri sorumlusu ve temsilcisi
MADDE 1 – (1) Veri Sorumlusu sıfatıyla Üniversite’ye vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.

 

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
MADDE 2 – (1)  Toplanan kişisel verileriniz, Üniversite’nin öğrenci bursları ile ilgili veri havuzu oluşturulmasının ve havuzda toplanan bilgiler üzerinden burs işlemlerinin yürütülmesinin temini; Üniversite’nin burs stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
MADDE 3 – (1)  Toplanan kişisel verileriniz; Üniversite’nin burs stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, Üniversite’nin öğrenci bilgilerine ihtiyaç duyulan diğer birimlerine ve Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan ve/veya işbirliği yapılan özel/tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

(Bu maddede belirtilenlerden başka bir amaç/amaçlar varsa buraya eklenmelidir.)

 

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
MADDE 4 – (1) Kişisel verileriniz Üniversite tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; öğrenciler ile ilgili faaliyetlerimizi ve işlemlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, KVKK ile belirlenen çerçevede, iş bu Aydınlatma Metni’nin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel veri sahibinin hakları
MADDE 5 – (1) Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversite’ye iletmeniz durumunda Üniversite talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Üniversite tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahibinin haklarını kullanması
MADDE 6 – (1) KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversite’ye iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Üniversite’ye iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversite’ye KVK Kanunu’nun 11 inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

(2) Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek e–mail ve/veya yazılı dilekçe vermek suretiyle iletebilirsiniz.